Zoom

ELA Moodle'is on Zoomi liidestus. Teil on võimalik oma Moodle'i kursusel luua ja seadistada  zoomi kohtumine.

Zoom meeting

Lisa tegevus või vahend - Zoom meeting

Seadista kohtumine: määra nimi, aeg, automaatne salvestus (None, Local, Cloud), kas salvestus on kohe tudengitele nähtav.

Kui on olemas zoomi litsents, on võimalik salvestada pilve (Cloud) ning hiljem tekib salvestuste alla zoomi saalvestuse link.

Kui salvestate oma arvutisse (Local), tuleks salvestus laadida kas Google drive'i või Youtube'i ja jagada seda linki tudengitega. 

Add an activity or resource - Zoom meeting

Configure the meeting: set the name, time, automatic recording (None, Local, Cloud), and whether the recording is immediately visible to students.

If a Zoom license is available, you can save recordings to the cloud (Cloud), and later, a Zoom recording link will be available under recordings.

If you save to your computer (Local), you should upload the recording to either Google Drive or YouTube and share that link with students.

Hetkel ei lisata automaatselt salvestuse linke.

Salvestuse link tuleb õppejõul endal lisada.

Kasutage Zoom meeting asemel välist tööriista.

Currently, recording links are not added automatically.

The recording link must be added by the lecturer themselves.

Use an External tool instead of Zoom meeting.

Väline tööriist (External tool) - Zoom Video Meeting

Lisa tegevus või vahend - Väline tööriist

Määra nimi (nt loengud zoomis)

Järgnevalt vali Konfigureeritud tööriist - Zoom Vide Meeting ja salvesta tegevus.

Add an activity or resource -  External tool

Set the name  (for example, Lectures on Zoom.)

Next, select the Preconfigured tool - Zoom Video Meeting and save the activity.

Siin saad
Schedule a New Meeting - luua uue kohtumise zoomis (ka korduva sündmusena)

Upcoming Meetengs - sündmuste loetelu, siin saab õppejõudu alustada  loengut ning  tudengid ühineda (ei ole vaja linke saata).

Cloud Recordings - siia tekivad loengute salvestused, siit saavad tudengid neid vaadata.


Here you can:
Schedule a New Meeting: Create a new Zoom meeting (including recurring events).

Upcoming Meetings: A list of upcoming events. Professors can start lectures here, and students can join without needing to send links.

Cloud Recordings: This is where lecture recordings are stored. Students can view them from here.

zoom.us

Minge veebilehele zoom.us, sisenege (ELA Google'i kontoga vm).

Go to the website zoom.us, sign in (with your ELA Google account or other).Vasakus menüüs leiate võimaluse muuta profiili, Meetings alt leiate tulevased sündmused. 

Vaatame lähemalt  valikut Recordings (salvestused).

Siit saate salvestusi kustutada, jagamiseks linke, muuta jagamise sätteid, muuta automaatset kustutamist.


In the left menu, you will find the option to change your profile, under "Meetings," you will find upcoming events.

Let's take a closer look at the "Recordings" option.

From here, you can delete recordings, obtain sharing links, modify sharing settings, and adjust automatic deletion.

Klõpsa salvestuse järel oleval kolmel punktil.

Kui sa ei soovi, et salvestus kustutatakse automaatselt lubatud päevade möödumisel, tee klõps Disable auto-delete.

If you do not want the recording to be automatically deleted after the allowed number of days, click "Disable auto-delete."

Teine võimalus automaatse salvestuse väljalülitamiseks

Kui oled klõpsanud salvestuse nimel, et vaadata  salvestust, siis ka avanenud lehelt on võimalus automaatne salvestus välja lülitada.

Another option for disabling automatic deletion of the recording

If you have clicked on the recording to view it, there is also an option on the opened page to turn off automatic deletion.